Scroll to top

TERMS AND CONDITIONS

OBCHODNÉ PODMIENKY

Prosíme Vás o dôkladné prečítanie si našich Obchodných podmienok pred používaním tejto stránky alebo pred nákupom produktov od nás. Používaním tejto stránky dávate súhlas s Obchodnými podmienkami, s podmienkami používania tejto stránky, podmienkami nákupu a podmienkami o ochrane osobných údajov, o ktorých pojednáva nižšie uvedený text a zároveň sa zaväzujete ich dodržiavať. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, prosíme zdržte sa používania našej stránky a nákupu na nej.

Informácie o nás

WWW.UHRECKI.COM je stránka spravovaná spoločnosťou Uhrecki s.r.o. Zapísaný v živ.reg – OU-BB-OZP1-2018/008015-3, Č. živ. reg 620-40651

UHRECKI s.r.o.

Sídlo: Na Hanišovú 466/16

976 37 Hrochoť

IČO: 51 324 032

DIČ: 2120677658

Uhrecki s.r.o. je výhradným výrobcom produktov na tejto stránke.

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi objednávateľom a spoločnosťou Uhrecki s.r.o. (ďalej len “Dodávateľ”)

IDENTIFIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

Dodávateľ:

Uhrecki s.r.o.

Na Hanišovú 466/16

976 37 Hrochoť

IČO: 51 324 032

DIČ: 2120677658

Číslo účtu:

IBAN: SK9883300000002301387252

BIC: FIOZSKBAXXX

Kontaktný e-mail: uhrecki@gmail.com

Tel. kontakt: Veronika Uhrecká +421 917 936 958

Objednávateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá vo vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu, alebo objednávku zákazkového tovaru prostredníctvom emailu. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o objednávateľovi, informácie o objednanom tovare z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu, alebo email obsahujúci vyššie uvedené údaje odoslaný na kontaktný email uhrecki@gmail.com.

Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa – dodávateľa a objednávateľa vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Za písomnú formu dokumentov sa považuje dokument vo forme listu a elektronickej pošty, t.j. emailu.

OBJEDNÁVKA

Zmluva, na základe ktorej je realizovaná dodávka tovaru Objednávateľovi, vzniká odoslaním objednávky Objednávateľom a následné záväzné potvrdenie tejto objednávky Dodávateľom, resp. zaplatením preddavku za objednaný tovar. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri realizácii tejto objednávky.

Odoslaná objednávka zo strany Objednávateľa sa považuje za návrh zmluvy v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka. Po prijatí objednávky do systému je Objednávateľovi zaslané potvrdenie o prijatí objednávky do systému, ktorý obsahuje úplné znenie všeobecných obchodných podmienok, rekapituláciu objednaného tovaru, celkovú cenu k úhrade i oprávnenie Dodávateľa požadovať zálohu za objednaný tovar.

Takýto potvrdzujúci e‑mail sa ešte nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.

Zmluva medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa považuje za platne uzavretú a záväznú až momentom prijatia návrhu, t.j. momentom záväzného potvrdenia objednávky Dodávateľom v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka (ďalej len „potvrdenie objednávky“), ktoré je realizované až po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky a odoslaní potvrdenia o prijatí objednávky do systému. Takéto potvrdenie sa môže uskutočniť písomne, telefonicky – prostredníctvom odoslanej sms, prípadne e-mailom – t.j. akékoľvek písomné potvrdenie objednávky zo strany Dodávateľa.

Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla Dodávateľ po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Dodávateľom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Potvrdenie objednávky obsahuje okrem náležitostí objednávky aj kalkuláciu ceny za prepravu tovaru. Pre uzatvorenie zmluvy, resp. iných dojednaní a pre ich rozsah je rozhodujúca písomne potvrdená objednávka Dodávateľom. Objednávka zaväzuje Dodávateľa až po písomnom potvrdení objednávky, t.j. jej akceptácie zo strany Dodávateľa.

Objednávateľ, ktorý je alergický na chemický prvok nikel (Niccolum), je povinný o tejto skutočnosti vopred, najneskôr pri objednávaní obrúčok, informovať Dodávateľa, ktorý mu následne môže ponúknuť ako alternatívu prímesi bieleho zlata chemický povrch paladium alebo navrhnúť iné riešenie.

V prípade ak Objednávateľ Dodávateľa o tejto skutočnosti vopred neinformuje, resp. aj napriek tomu si objedná obrúčky z bieleho zlata, v ktorom bude ako prímes použitý chemický prvok nikel, nie je oprávnený tovar vrátiť a požadovať zaň zaplatenú kúpnu cenu.

STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávateľ má právo bezplatne stornovať objednávku bez udania dôvodu až do doby záväzného potvrdenia objednávky.

Po záväznom potvrdení objednávky tak môže Objednávateľ urobiť iba v prípade, že si Dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania, alebo po dohovore medzi zúčastnenými stranami.

V prípade stornovania potvrdenej objednávky, vzniká Dodávateľovi nárok na storno poplatok, ktorý zahŕňa okrem zaplatenej zálohy, v prípade ak bola zaplatená, aj výrobné a prevádzkové náklady a ostatné účelne vynaložené náklady, ktoré vznikli Dodávateľovi do doby stornovania objednávky/zrušenia zmluvy, ak presahujú zaplatenú zálohu.

Dodávateľ je v takomto prípade oprávnený uplatniť si u Objednávateľa nárok na zaplatenie storno poplatku až do výšky 100 % z celkovej ceny objednávky. V prípade stornovania potvrdenej objednávky má Dodávateľ súčasne právo od Objednávateľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % z celkovej ceny objednávky.

Táto zmluvná pokuta je splatná do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na zaplatenie Objednávateľovi od Dodávateľa. Porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je dotknuté právo Dodávateľa domáhať sa zároveň aj náhrady škody, ktorá mu v dôsledku stornovania objednávky vznikla.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

S výnimkou tovaru predávaného priamo v eshope, ktorý je skladom platí nasledovné.

Tovar ponúkaný Dodávateľom je zhotovený, resp. upravený podľa osobitných požiadaviek Objednávateľa, resp. ide o tovar vyrobený na mieru alebo o tovar určený osobitne pre jedného Objednávateľa.

Objednávateľ z uvedeného dôvodu preto nemôže od zmluvy odstúpiť, a to v zmysle § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy – objednávky alebo jej časti v prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.) alebo v prípade ak Objednávateľ nezaplatí zálohu za tovar, ktorá bola uvedená pri Potvrdení objednávky v stanovenej lehote.

DODACIE PODMIENKY

Tovar v hodnote do 500 € je spravidla odosielaný službou Slovenskej Pošty ako Poistený list – 1. Triedou, čiže je doručený na druhý deň od odoslania.

Cena za poštovné a balné je 6 € na celom území Slovenkej Republiky.

Pri objednávke nad 300 eur je poštovné zadarmo.

Pri tovare v hodnote nad 500 € alebo dohode s Dodávateľom je možné tovar odoslať prostredníctvom kuriérskej služby. Cena v tomto prípade závisí od viacerých faktorov, preto podlieha dohode medzi zúčastnenými stranami.

Pre Eshop

Pri nákupe produktov priamo z nášho eshopu sa zaväzujeme akceptovať objednávku a odoslať objednaný tovar v priebehu 24 – 48 od pripísania platby od Objednávateľa na účet Dodávateľa.

Dodávateľ si vyhradzuje právo tak neučiniť iba za určitých podmienok, a to:

– ak tovar nie je na sklade

– ak neboli pripísané peňažné prostriedky od Objednávateľa

– ak produkt, jeho cena alebo jeho opis neboli uvedené správne a sú v rozpore s Obchodnými podmienkami

Vo vyššie uvedených prípadoch je Dodávateľ povinný písomne informovať Objednávateľa ihneď po zistení takejto skutočnosti.

Pre zákazkovú výrobu

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa prevádzkových možností Dodávateľa realizované od záväzného potvrdenia objednávky, resp. zaplatenia zálohy v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-6 týždňov, prípadne po telefonickom či mailovom dohovore aj v inej lehote.

Vo výnimočných prípadoch môže byť po dohovore s Objednávateľom dodacia lehota dlhšia. Miesto plnenia/odberu je stanovené na základe objednávky Objednávateľa. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zabezpečuje Dodávateľ. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, prípadne certifikát.

V prípade neosobného odberu tovaru je Dodávateľ oprávnený požadovať od Objednávateľa zaplatenie poplatku za dopravu, ktorý predstavuje sumu 6 € na území Slovenskej republiky. V prípade osobného odberu objednaného tovaru, je odberná doba 14 dní od odoslania sms či e-mailu o vychystaní tovaru.

V prípade, že sa Objednávateľ nebude môcť dostaviť v tejto lehote, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť Dodávateľovi. V prípade predĺženia úschovnej doby je Dodávateľ oprávnený účtovať Objednávateľovi poplatok za uskladnenie, ktorý predstavuje sumu 3,- € za každý deň uskladnenia.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Pre Eshop

Všetky ceny na stránkach sú uvedené vrátane DPH.

Suma objednávky bude súčet ceny uvedenej pri produkte v eshope a ceny za poštovné, čo je 6 € na území (pritovare do 300 eur). Platnosť všetkých online platieb je kontrolovaná naším sprostredkovateľom. Dodávateľ nie je zodpovedný za omeškanie odoslania spôsobeného omeškaním platieb.

Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien.

Pre zákazkovú výrobu

Pri prijatí objednávky na svadobné obrúčky, zásnubné prstene alebo inú zákazkovú výrobu Dodávateľ vykalkuluje predbežnú cenu za objednaný tovar s toleranciou +- 15%. Pokiaľ dodávateľ zistí v procese výroby, že cena za objednaný tovar presahuje kalkulovanú sumu, Dodávateľ bezodkladne o tejto skutočnosti písomne informuje Objednávateľa, ktorý môže cenu prijať, alebo Objednávku zrušiť.

Zrušenie objednávky je povinný v takomto prípade uskutočniť v lehote 3 dní odo dňa doručenia informácie o zmene ceny. Cena tovaru uvedená na na stránke nezahŕňa náklady na prepravu tovaru a ani colné alebo iné poplatky v prípade dodania tovaru v rámci územia Slovenskej republiky I mimo územia Slovenskej republiky.

Cena za objednaný tovar je splatná buď hotovostne najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku, od kuriéra, pri osobnom stretnutí) alebo bezhotovostne pred odoslaním hotového tovaru Dodávateľom, a to bankovým prevodom na účet Dodávateľa alebo službou Pay Pal.

Objednávateľ sa zaväzuje cenu za tovar zaplatiť riadne a včas.

Hotovostný spôsob platby:

– na pošte alebo kuriérovi v prípade, že je tovar zasielaný na dobierku;

– pri osobnom prevzatí tovaru, miesto závisí od písomného dohovoru medzi zúčastnenými stranami.

Záloha

Dodávateľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa uhradenie zálohy vopred až do výšky 50% z celkovej ceny objednávky. Zálohu je potrebné Objednávateľom zaplatiť vopred na číslo účtu Dodávateľa:

Uhrecki s.r.o.

Na Hanišovú 466/16

976 37 Hrochoť

IČO: 51 324 032

DIČ: 2120677658

Číslo účtu: IBAN: SK9883300000002301387252, BIC: FIOZSKBAXXX

(ďalej len „bankový účet Dodávateľa“). V prípade, že Objednávateľ nezaplatí vyššie uvedenú zálohu do 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky, má Dodávateľ právo od zmluvy odstúpiť.

Za zaplatenie zálohy sa považuje okamih pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet Dodávateľa.

Konečná suma objednávky, ktorú je Objednávateľ povinný zaplatiť pri prevzatí tovaru bude znížená o už poskytnutú zálohu, ktorá bola vopred zložená na bankový účet Dodávateľa.

Platba je možná aj osobne priamo pri zadaní objednávky v Showroome na adrese Horná 23, 974 01 Banská Bystrica.

ZÁRUČNÁ DOBA

Ak nie je uvedené inak, Dodávateľ poskytuje zo zákona určenú záruku 24 mesiacov na všetky svoje produkty.

6 ROČNÚ ZÁRUČNÚ DOBU *

  • na všetky obrúčky spolu s doživotným servisom, ktorý predstavuje raz ročne vyčistenie šperku.
  • na všetky ostatné šperky značky UHRECKI

* Predĺžená záručná doba pri šperkoch osadených drahými kameňmi, však platí pod podmienkou, že bude šperk prinesený (zaslaný) najneskôr do doby 2 rokov od nákupu šperku na odbornú kontrolu.

Poštovné pri neosobnom podaní na servis hradí Objednávateľ.

Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe a ktoré sú spôsobené vadou použitého materiálu, funkčnou chybou, alebo vadou spôsobenou pri výrobe, montáži alebo inštalácii vykonanej Dodávateľom.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené mechanickým poškodením, neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s bežným užívaním, elektrostatickým výbojom, alebo na vady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením a zdeformovaním, a ani doškriabaním.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne Dodávateľom zmocnená.

ZMENA VEĽKOSTI OBRÚČOK PRI PREVZATÍ

V prípade ak pri preberaní obrúčok Objednávateľ zistí, že vyrobené obrúčky, ktoré si objednával u Dodávateľa po osobnom stretnutí, pri ktorom mu Dodávateľ osobne odmeral veľkosť(i), mu veľkosťou nesedia, má nárok na ich jednorazové bezplatné zväčšenie alebo zmenšenie maximálne o dve veľkostné čísla.

Uvedené sa však nevzťahuje na objednávku obrúčok so zadaním veľkostí meranými inde a na objednávku obrúčok z materiálu titán. V prípade, ak bude Objednávateľ požadovať zväčšenie alebo zmenšenie obrúčok, okrem prípadu uvedeného vyššie, ide o práce za ktoré je Objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorú si s Dodávateľom individuálne dohodne. Táto cena sa bude odvíjať od druhu šperku, náročnosti a rozsahu prác a od množstva použitého materiálu.

ZMENA VEĽKOSTI (ZÁSNUBNÉHO) PRSTEŇA

Pri objednávke zásnubného prsteňa sa môže stať, že Objednávateľ udal nesprávnu veľkosť. Objednávateľ má nárok na jednu úpravu veľkosti v priebehu jedného roku od nákupu zásnubného alebo iného prsteňa.

U niektorých modelov, hlavne pri použití titánu (inej materiálovej kombinácii), je však úprava veľkosti nemožná, na tento fakt je Objednávateľ vopred upozornený. Ak je potrebné vyrobiť úplne nový prsteň, Objednávateľ je povinný zaplatiť 50% z ceny pôvodného prsteňa, čím sa aspoň čiastočne nahradí škoda spôsobená Dodávateľovi.

Takéto situácie však riešime osobnou dohodou, tak aby boli obe zúčastnené strany spokojné.

VÝMENA TOVARU A VRÁTENIE PEŇAZÍ

Dúfame, že ste spokojní s Vašimi nákupmi na www.uhrecki.com.

Ak niečo nie je v poriadku, neodkladne nás o tom informujte. V prípade, že Vami zakúpený tovar z eshopu nezodpovedá z nejakého dôvodu Vašim očakávaniam, môžete nám ho vrátiť a my Vám vrátime peniaze, alebo Vám môžeme tovar vymeniť za tovar v zodpovedajúcej hodnote.

Vrátiť tovar môžete do 14 dní od kedy ste ho prevzali. Pri vrátení tovaru, Vás prosíme, nezabudnite si odložiť doklad o zaslaní (podací lístok), pre prípad že k nám balíček nedorazí. Vrátený tovar by mal byť zaslaný ako Poistený list.

Dodávateľ nie je zodpovedný za stratu tovaru. Všetky produkty musia byť vrátené nepoškodené, v ich počiatočnom stave a v originálnom balení. Predajná suma bude vrátená na účet Objednávateľa po prevzatí a kontrole tovaru Dodávateľom. Výdavky na poštovné sú hradené Objednávateľom.

OPIS PRODUKTOV

Dodávateľ vynakladá všetko úsilie na uvedenie zodpovedajúceho opisu produktov. Akokoľvek, v prípade, že produkt, ktorý bol doručený Objednávateľovi nespĺňa atribúty produktu prezentovaného na stránke, Objednávateľ má právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.

NEPREVZATIE A NEZAPLATENIE TOVARU OBJEDNÁVATEĽOM

Objednávateľovi, ktorý nezaplatí a neprevezme objednaný tovar, mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia dodávateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ) bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou.

Na odpoveď na túto výzvu má Objednávateľ lehotu 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak Objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, Dodávateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky poštovné vo výške 6 €. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady celej objednávky vopred na bankový účet Dodávateľa.

Pokiaľ Objednávateľ na výzvu Dodávateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany Dodávateľa stornovaná. Pre prípad takéhoto stornovania objednávky má Dodávateľ okrem zálohovej platby minimálne v sume 100,00 €, na základe ktorej sa stáva objednávka záväzná a ktorá sa pri stornovaní objednávky nevracia, nárok na zaplatenie 100 % z celkovej ceny objednaného tovaru.

Okrem uvedeného je Dodávateľ oprávnený uplatniť si u Objednávateľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 % z celkovej ceny objednávky, ktorá predstavuje následok za porušenie zmluvnej povinnosti zo strany Objednávateľa, ktorý riadne objednaný tovar neprevezme ani v dodatočne určenej lehote. Táto zmluvná pokuta je splatná do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na zaplatenie Objednávateľovi od Dodávateľa. Porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je dotknuté právo Dodávateľa domáhať sa zároveň aj náhrady škody.

Prechod vlastníckeho práva k tovaru, nebezpečenstvo škody na tovare

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Objednávateľa momentom úplného zaplatenia ceny za objednaný tovar spolu s príslušenstvom a spolu so všetkými ostatnými záväzkami, ktoré má voči Dodávateľovi.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Objednávateľa momentom prevzatia tovaru od Dodávateľa, alebo momentom, keď je Objednávateľovi v zmysle dohody účastníkov umožnené s tovarom nakladať, ak je Objednávateľ v omeškaní s prevzatím tovaru.

AUTORSKÉ PRÁVA A OSTATNÉ DOJEDNANIA

Autorské práva

Všetky produkty a fotografie na stránke podliehajú autorským právam. Používateľ stránky môže stiahnuť alebo kopírovať obsah výlučne na svoje osobné účely. Na komerčné účely je možnosť použitia obsahu stránky iba s písomným povolením Prevádzkovateľa. Akékoľvek iné zistené použitie obsahu tejto stránky je právne neprípustné.

Prístup na stránku

Prístup na stránku je povolený na dočasnej báze a Prevádzkovateľ = Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť služby, ktoré poskytuje bez oznámenia. Dodávateľ nie je zodpovedný ak je stránka z nejakého dôvodu v akomkoľvek čase nedostupná na neurčitú dobu.

Stránka sa pravidelne mení

Dodávateľ si popri pravidelných úpravách vyhradzuje právo na uzatvorenie stránky na akúkoľvek dobu. Materiály na stránke môžu byť neaktuálne a dodávateľ nie je povinný upraviť takýto obsah.

Odkazy na stránke  

Odkazy (Linky) na iné stránky sú uvedené len pre informáciu zákazníka a Prevádzkovateľ nemá zodpovednosť za ich obsah ani kontrolu nad nimi. Pri prechode na iné stránke sa pre Vašu bezpečnosť informujte o Obchodných podmienkach a bezpečnostných opatrenia stránky na, ktorú vstupujete.